Formandsberetning til repræsentantskabsmødet den 28. februar 2017.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

Formandsberetning til repræsentantskabsmødet den 28. februar 2017

Så er det atter tid til at gøre status for Frisam.

Selv om vi igen fik afslag på ansøgning om midler fra Socialministeriet – PUF-midler, er det lykkedes os at komme ud med et flot overskud.

Dette skyldes mange gode kræfter, som har kæmpet bravt.

Her skal fremhæves frivillige, der har solgt lodder til velgørende formål, – eksempelvis “Børns Vilkår”.

Tak til Sigfred, som stablede salget af lodder på benene.

Lisbeth har sammen med Else styret kontoret godt, – givet besøgende den bedste service.

Endelig har vi støttepersoner, som yder økonomisk og praktisk hjælp.

Alle skal i have en stor tak.

Bestyrelsen besluttede, at kontingentet fra 2016 blev sat op til 100 kr. pr. forening.

tidligere var det på 50,00 kr.

Dette har ikke indvirket på medlemstallet, som kun er faldet fra 40 til 38.

Lydavisen:

Der er ialt 44 personer + Biblioteket der får lydavisen tilsendt hver uge. 6 flere end sidste år på samme tid.

Pjece for lydavisen er uddelt til diverse læger, plejehjem, øjenlæger m.v. Hvis der er nogen der har erfaret, at en person med læseproblemer har lyst til at få lydavis tilsendt på cd, skal de bare give besked til FriSams kontor.

I forbindelse med ændringer i postomdeling har det været en stor udfordring at yde abonnenterne en rimelig service.

vi arbejder på at finde ud af, , hvordan vi fortsat kan levere en lydavis, som når frem , mens den stadig har aktualitet for lytterne.

Vi har søgt og fået bevilget midler fra Billund Kommunes handicapråd til undersøgelse af muligheder for at fremtidssikre udgivelsen af lydavis for synshandicappede og andre med læsevanskeligheder.

Vi har ved årsskiftet 20 frivillige engageret i arbejdet med lydavisen.

Netcafeen:

Der har været 2 hold til edb undervisning i foråret, og desværre også kun 2 hold til edb undervisning i efteråret.

Denne del af Frisams virke har tidligere været et flagskib, da vi i høj grad har introduceret den enkelte kursist til it-verdenen i det tempo, som han/hun har kunnet magte og har haft behov for.

Vi har forespørgsel på opstart af kurser, og vort udstyr er opdateret, men vi har p.t. ikke instruktører, som kan påtage sig opgaven.

Forhåbentlig vil vi gennem det nye netværk finde nye veje.

Tal:

Der har ialt været 321 møder i året, altså næsten 1 pr. dag.

Der er 14645 der har besøgt vores hjemmeside i 2016. Det er 6332 flere end i året før.

Gennem Techsoup er det muligt at købe billig software. Dette gælder dog kun, såfremt foreningen er medlem hos FriSam.

FriSam har stadig leaset en kopimaskine, og foreningens medlemmer er velkommen til at komme og få taget kopier til favorable priser.

Foredrag:

Den 25. maj blev der afholdt “Velux” aften. Her fortalte Frank Ulmer Jørgensen om, hvordan der kan søges støtte hos dem. De mangler ansøgere, så det var bare om at komme i gang. Formålet med støtten til aktive ældre, er at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre, til gavn for det danske samfund.

Vi har også deltaget i frivilligrådets arrangement på frivillig fredag som var den sidste fredag i september, det var et godt arrangement.

Netværkssamarbejde:

Vi har med stor energi deltaget i at få lagt fundament til et frivilligt socialt netværk i Billund Kommune sammen med gode, visionære medspillere fra andre, som brænder for at udbrede kendskabet til muligheder for at skabe indhold og tryghed for enhver, som måtte have et behov herfor.

Afrunding:

Da der er er flere, der har valgt at træde ud af Frisams bestyrelse, vil jeg hermed sige dem tak for den indsats, de har ydet og ønske dem god vind fremover.

En stor tak skal også lyde til dig Erhardt, tak for din store indsats og dit altid smittende humør, og jeg håber på fortsat godt samarbejde med dig.

Den 2. januar afgik stifteren af Frisam, Ejvind Due, ved døden, hvilket jeg tillader mig at tage med i beretningen, da det var så tæt på årsskiftet.

At der nu starter et netværk, som Frisam er en del af, ville være helt i hans ånd.

Æret være hans minde!

Bente Christensen, Formand.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook