Vedtægter

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

pdf Vedtægter med underskrevet af Dirigent på repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2015

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Frivilligcentrets navn er FriSam og hjemstedet er Billund Kommune.

§ 2 FORMÅL
FriSam arbejder på at være et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.  FriSam arbejder for at have en åben dialog med Frivilligrådet og kommunen.  FriSam arbejder på at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af forskellige foreninger.  FriSam arbejder for at øge kendskabet og interessen for det frivillige arbejde.  FriSam arbejder for at indgå i nytænkning i det frivillige arbejde.  Frisam tilbyder forskellige former for service til medlemsforeningerne.  FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt.  FriSam er en non-profit organisation.  Frisam vil virke for kvalitet, mangfoldighed og sammenhængskraft.

§ 3 MEDLEMMER
Frivillig foreninger, grupper* og enkeltpersoner** kan blive medlem af FriSam, når de støtter FriSam´s formål.
Medlemskab følger og gælder for kalenderåret.

§ 4 REPRÆSENTANTSKAB
FriSams øverste myndighed er repræsentantskabet, der afholder sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde inden udgangen af februar måned. Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af FriSam´s bestyrelse, der vælges på repræsentantskabsmødet.
Indkaldelse og offentliggørelse af materiale.
Medlemmerne indkaldes til repræsentantskabsmøde på FriSams hjemmeside samt pr. email eller brev med 2 ugers varsel. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af to stemmetællere 4. Årsberetning. 5. Planer for det kommende år 6. Godkendelse af:
a. Regnskab
b. Kontingent c. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være FriSam i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslagene offentliggøres umiddelbart derefter på Frisam´s hjemmeside, og medlemmerne skal selv sørge for at holde sig orienteret om disse forslag.
Repræsentanter Hver forening, gruppe eller enkeltperson udpeger én repræsentant til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Alle medlemmer i medlemsforeningerne har taleret, men kun repræsentanterne fra foreningerne, grupperne eller enkeltpersonerne har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal undtagen ved forslag jfr. § 7 og § 10.
Bestyrelsen Bestyrelsen består af 9 personer. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år.
Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer de ulige år og 5 medlemmer de lige år.
Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder den siddende 1. suppleant indtil næste repræsentantskabsmøde.
Der vælges 2 suppleanter med funktionstid på 1 år, samt revisor og revisorsuppleant med funktionstid på 1 år. Repræsentanterne kan frit vælge mellem alle de opstillede kandidater uafhængigt af disses geografiske og foreningsmæssige tilhørsforhold. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. FriSam´s koordinator deltager almindeligvis i bestyrelsesmøderne – men uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at varetage alle medlemmernes interesser uafhængigt af geografi og repræsentation i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan vælge at lade andre deltage i bestyrelsesmøderne eller i dele heraf, naturligvis uden stemmeret.
Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller
når 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted på mail eller brev med angivelse af dagsorden.
Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan ansætte en koordinator/centerleder og medhjælper(e) i FriSam.

§ 5 ØKONOMI
Regnskab og revision følger kalenderåret.

§ 6 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I den enes fravær tegnes foreningen af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 7 ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes ved mail eller brev senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 10 nævnt i § 4 – dagsorden.
Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldt, er til stede på repræsentantskabsmødet, kan dagsordenen nægtes behandlet af repræsentantskabet.
Tale- og stemmeret følger de for det ordinære repræsentantskabsmøde gældende regler.

§ 9 EKSKLUSION
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til repræsentantskabet, hvor der kræves 2/3’s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 10 NEDLÆGGELSE AF FriSam
Til FriSam´s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede.
Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Det sidste repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter det første repræsentantskabsmøde.
Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver, herunder overskud og formue, gå til støtte af det frivillige arbejde i Billund Kommune efter den afgående bestyrelses beslutning.

Denne vedtægt er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2015
Dirigent på mødet Erhardt Fisker
Underskrift:

  • En gruppe er flere personer, der samarbejder om et socialt arbejde i et projekt.
    ** En enkeltperson er én person, der selvstændigt arbejder for et socialt projekt.
Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook