Vedtægter før repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2015

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook

Vedtægter for Frivilligcentret FriSam (2013)

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Frivilligcentrets navn er FriSam og hjemstedet er Billund Kommune.

§ 2 FORMÅL

FRISAM har til formål at:

 • koordinere det frivillige arbejde i Billund Kommune
 •  være talerør overfor Frivilligrådet/Kommunen.
 •  at udvikle viden om, forståelse og rammer for det frivillige arbejde
 •  at udvikle og stimulere den frivillige indsats
 • at rådgive om fremskaffelse af nødvendige midler til det frivillige arbejde
 • FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt

§ 3 MEDLEMMER

Frivillig foreninger, grupper* og enkeltpersoner** kan blive medlem af FriSam, når de støtter FriSam´s formål samt opfylder Billund Kommunes frivilligpolitik, spec. definitionerne af frivillig organisation, frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Det er FriSam´s ledelse, der tager stilling til ansøgning om medlemskab. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Medlemskab gælder for kalenderåret fra den dato, hvor kontingentet er modtaget på FriSam´s bankkonto.

Partipolitiske foreninger kan ikke optages i FriSam.

§ 4 REPRÆSENTANTSKAB

FriSam øverste myndighed er repræsentantskabet, der afholder sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde inden udgangen af februar måned. Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af FriSam´s ledelse, der vælges på repræsentantskabsmødet.

Indkaldelse og offentliggørelse af materiale

Medlemmerne indkaldes til repræsentantskabsmøde pr. e-mail eller brev og ved annoncering i ugeaviserne med 2 ugers varsel.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet er minimum:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af beretning
 5. Godkendelse af planer for det kommende år
 6. Godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent
 7. Valg af ledelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være FriSam´s formand / koordinator i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslagene offentliggøres umiddelbart derefter på Frisam´s hjemmeside, og medlemmerne skal selv sørge for at holde sig orienteret om disse forslag.

Repræsentanter
Hver forening, gruppe eller enkeltperson udpeger én repræsentant til at deltage på repræsentantskabsmødet.

Alle medlemmer i medlemsforeningerne har taleret, men kun repræsentanterne fra foreningerne, grupperne eller enkeltpersonerne har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal undtagen ved forslag jfr. § 7 og § 10.

Ledelsen
Ledelsen består af 9 personer. Ledelsesmedlemmerne funktionstid er 2 år.

Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer de ulige år og 5 medlemmer de lige år.

Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder den siddende 1. suppleant for resten af perioden.

Desuden vælges 2 suppleanter med funktionstid på 1 år, samt revisor og revisorsuppleant med funktionstid på 1 år.
Repræsentanterne kan frit vælge mellem alle de opstillede kandidater uafhængigt af disses geografiske og foreningsmæssige tilhørsforhold.
Ledelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første ledelsesmøde.
FriSam´s koordinator deltager almindeligvis i ledelsesmøderne – men uden stemmeret.
Ledelsesmedlemmerne har pligt til at varetage alle medlemmernes interesser uafhængigt af geografi og repræsentation i ledelsen.

Ledelsens arbejde
Ledelsen mødes mindst 4 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent, eller når 4 ledelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted på mail eller brev med angivelse af dagsorden.

Der udfærdiges beslutningsreferat fra ledelsesmøderne, disse godkendes af formanden.
Ledelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 ledelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ledelsen kan ansætte en koordinator/centerleder og medhjælper(e) i FriSam..

§ 5 ØKONOMI

Regnskab og revision følger kalenderåret.

§ 6 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I den enes fravær tegnes foreningen af formanden eller kassereren og et ledelsesmedlem.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 7 ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Vedtægterne revurderes hvert 2 år.
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når ledelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes ved mail eller brev samt annonce i ugeaviserne senest 14 dage efter ledelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 10 nævnt i § 4 – dagsorden.

Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldt, er til stede på repræsentantskabsmødet kan dagsordenen nægtes behandlet af repræsentantskabet.

Tale- og stemmeret følger de for det ordinære repræsentantskabsmøde gældende regler.

§ 9 EKSKLUSION

En enig ledelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål.
Beslutningen kan appelleres til repræsentantskabet, hvor der kræves 2/3’s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 10 NEDLÆGGELSE AF FriSam

Til FriSam´s opløsning kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede.

Opnås dette flertal ikke, er ledelsen berettiget til at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Det sidste repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter det første repræsentantskabsmøde.

Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med § 2.

Denne vedtægt er vedtaget på det repræsentantskabsmøde 28. 02 2013

Dirigent på mødet Jørgen Sørensen

Underskrift: ______________________________________

 • En gruppe er flere personer, der samarbejder om et socialt arbejde i et projekt.
  ** En enkeltperson er én person, der selvstændigt arbejder for et socialt projekt.
Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook